Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Specialundersökningar

Med jämna mellanrum utför vi SOM-undersökningar som inte riktigt följer samma mönster som den nationella eller de regionala undersökningarna. Ofta handler det om att det finns ett intresse av att rikta in sig mot ett särskilt urval (exempelvis ungdomar, eller svenskar boende utomlands), men det kan också handla om att vi vill studera någon särskild aspekt av samhället lite närmare.

Nedan finns en lista på de specialundersökningar som utförts under åren. De flesta dataset finns tillgängliga för sekundärforskning via Svensk nationell datatjänst.
 

Pep-rapporten | Utlands-SOM | Student-SOM | Omvals-SOM | Ung-SOM | Kom-SOM | Klass-SOM
 


Pep-rapporten

Hösten 2018 genomförs för första gången Pep-rapporten, en vetenskaplig undersökning som kartlägger hälsovanor kopplade till mat och fysisk aktivitet hos barn och unga. Undersökningen genomförs i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet med syftet med att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet.

Undersökningen omfattar 29 000 barn mellan 4-17 år som slumpmässigt valts ut för att delta. Barnen som blivit utvalda får under början av september 2018 en förfrågan om att vara med i undersökningen och därmed svara på en webbenkät. Deltagandet i undersökningen är självklart helt frivilligt. Enkäten besvaras på internet och tar ungefär 20 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november 2018.

De första frågorna i enkäten riktar sig till en förälder eller vårdnadshavare, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Undersökningen finansieras av Generation Pep och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Har du fått en förfrågan om att delta kan du logga in på enkäten här

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?
Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Hur används resultaten?
Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

Hur hanteras personuppgifter?
Personuppgifterna till respondenterna behandlas med stor respekt för integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Kontaktuppgifterna är pseudonymiserade, d v s ersatta med ett användarnummer överallt utom i adressregistret som används för att skicka ut inbjudan och påminnelser. Det innebär att enkätsvaren och kontaktuppgifter aldrig förekommer tillsammans i någon databas. För att kunna hålla reda på när svaren kommer in rapporteras användar-numret till tryckeriet och därmed får den som svarat ingen påminnelse i onödan. När undersökningsperioden är slut, i början av november 2018, raderas alla kontaktuppgifter och användarnummer permanent. Detta innebär att personuppgifterna endast behandlas under en kort tidsperiod under datainsamlingen. Läs mer om dina rättigheter och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) här.

Läs mer om syftet med undersökningen på generationpep.se
 


SOM-undersökningen till utlandssvenskar

Varje år flyttar omkring 50 000 svenskar utomlands, och sammanlagt bor ungefär en halv miljon svenska medborgare i utlandet. Trots att de är så många vet vi väldigt lite om utlandssvenskar. Därför genomförde SOM-institutet under hösten 2014 en frågeundersökning till utlandssvenskar.

Syftet med denna unika undersökning var att belysa utlandssvenskars syn på samhällsutvecklingen i boendelandet och i Sverige med fokus på åsikter och vanor inom institutets klassiska teman Samhälle, Opinion och Medier (SOM).

Undersökningen genomfördes som en webbenkät. SOM-institutet skickade ut brev med inbjudan till webbenkäten till 10 000 slumpmässigt utvalda utlandssvenskar i åldrarna 18-75 år. Adressuppgifterna kom från det svenska folkbokföringsregistret för utvandrade svenska medborgare. Datainsamlingen avslutades under första kvartalet 2015 då svar hade kommit in från 27 procent av de ursprungligen utvalda.

Undersökningen resulterade i den väldigt uppskattade antologin Svenska utlandsröster (2015).

Frågeformulär och kodbok
Formulär (endast webbversion)
Kodbok inkl. frekvenser

SOM-institutet har tidigare gett ut två rapporter om utlandssvenskar, baserade på offentlig statistik från bland annat folkbokföringsregistret, SCB och Valmyndigheten:

SOM-rapport 2014:22
Registerstudie över svenskar boende utomlands
Författare: Frida Vernersdotter och Maria Solevid

SOM-rapport 2012:9
Svenskar bosatta utomlands
Författare: Folke Westling
 


Student-SOM

Mellan 1993 och 2013 genomfördes Student-SOM, en undersökning med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur studenterna uppfattade sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet, samt att kartlägga vilka som söker till universitetet.

Student-SOM-undersökningen gick till studenter vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet. De första åren delades enkäterna ut i samband med studenternas föreläsningar, därefter skickades de med post och 2009 blev de webbaserade. Urvalet låg under de sista åren på cirka 2 500 studenter från första respektive näst sista terminen på kandidatnivå.

Resultaten presenterades i en årlig rapport som främst redovisade studenternas syn på sin utbildning. Alla årsrapporter finns i vår rapportförteckning (sök efter Student-SOM).

Frågeformulär och kodböcker

Frågeformulär [2002-2013]
Kodböcker [2000 och 2003-2013]
 


Omvals-SOM

Under sommaren 2011, efter omvalet i Västra Götalandsregionen, genomfördes Omvals-SOM. Frågorna handlade om omvalet, om hur man röstat och varför.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av Västra götalänningar och resulterade i boken Omstritt omval som kom ut på årsdagen för omvalet, i maj 2012. Boken undersöker hur den svenska valdemokratin klarade av de extraordinära utmaningar som omvalet i Västra Götaland innebar.
 


Ung-SOM

Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.
 


Kommun-SOM

KOM-SOM står för en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg.

KOM-SOM-undersökningarna har haft som gemensamt syfte att studera demokrati och lokal service. Det har gällt att belysa vad olika egenskaper hos det lokala samhället, t ex politiska beslut, servicetillgång och lokal mediesituation betyder för medborgarnas åsikter beteenden. Undersökningar med urval på 1200 personer mellan 15 och 80 år har genomförts i bland annat kommunerna Tjörn, Alingsås och Stenungsund och de göteborgska stadsdelarna Centrum, Majorna och Angered. I samband med den så kallade storstadssatsningen 2003 genomfördes flera undersökningar i Göteborgs förorter.
 


Klass-SOM

Klass-SOM som genomfördes 2008 syftade till att få veta mer om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden. Den gjordes i samarbete mellan SOM-institutet och Social klass och politiska attityder, ett större forskningsprojekt vid Göteborgs universitets sociologiska institution.

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor. Totalt ingick 4 000 personer mellan 16 och 85 år i urvalet. Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008. Resultaten från undersökningen publicerades i boken En fråga om klass (Liber förlag).
 


 

Information om undersökningarna

SOM-institutet

Telefon:
031-786 33 00

E-post

Sidansvarig: SOM-institutet |Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://som.gu.se/undersokningar/specialundersokningar/
Utskriftsdatum: 2019-08-23